ประวัติความเป็นมา

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร

      กรมตำรวจได้ขยายงานด้านวิทยาการออกสู่ภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐ ได้จัดตั้งวิทยาการ จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  โดยได้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และสำนักงานวิทยาการตำรวจ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๕๕๔.๑๖๕๐ ลง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เรื่อง ขอใช้อาคารสถานที่ของ สภ.อ.เมืองยโสธรหลังเก่าพร้อมที่ดินเป็นที่ทำการ วิทยาการจังหวัดยโสธรชั่วคราว วท.เขต ๒๒ ได้มีหนังสือ รอง ผบก.หน.ก.จว.ยโสธร ที่ ๐๕๒๓.๕๓๑/๑๖๘๙ ลง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ขออนุญาตใช้อาคารที่ดิน ของ สภ.อ.เมืองยโสธรหลังเก่า เพื่อใช้เป็นที่ทำการของ วิทยาการจังหวัดยโสธร เป็นการถาวร ต่อมา รอง ผบก.หน.ภ.จว.ยโสธรที่ ๐๐๑๘.๔/๑๒๕๔ ลง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ได้อนุญาตให้วิทยการจังหวัดยโสธรใช้อาคารพร้อมที่ดินดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ ยส ๘๙ เลขที่ ๑๗๙๙ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร เป็นการถาวร

      มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ สถานี ได้แก่ เมืองยโสธร, เลิงนกทา, คำเขื่อนแก้ว, มหาชนะชัย, ค้อวัง, ทรายมูล, กุดชุม, ไทยเจริญ, ป่าติ้ว, บึงแก, คำผักกูด